MeatTrac från TracTechnology

Spårbarhet hela vägen från uppfödarens djur via slaktare och köttdisken till slutkonsumenten.

Unikt spårsystem för kött

Vi på TracTechnology har utvecklat ett unikt spårsystem för kött. Med vår produkt får företag och organisationer i livsmedelssektorn tillgång till vår patenterade metod att elektroniskt spåra köttprodukter genom hela förädlingskedjan – från uppfödaren till konsumenten i butik. Produkten fungerar lika bra för nötkött, lamm som gris och fågel.

Med modern teknik och en högre ambitionsnivå än dagens krav på spårbarhet och livsmedelssäkerhet minskar vi på TracTechnology våra kunders kostnader samtidigt som vi hjälper dem att uppnå produktivitetsförbättringar. Genom att erbjuda aktörer inom livsmedelsindustrin tillgång till metodpatentet och därmed möjligheten att kunna implementera ett system för säker spårbarhet skapas många fördelar för uppfödare, slaktare och inte minst konsumenter.

Så här fungerar det

Spårbarhet och märkning av djur och kött kan fram till och med förpackning av styckningsdetaljer indelas i flera tekniskt skilda delar.

1. Hos uppfödaren

boxbild1Elektronisk märkning av djur sker genom att djuren utrustas med RFID-transpondrar. Transponder fästs vid djurets öron vid födseln. Via en unik identifieringskod kan djurets identitet därefter direkt erhållas vid varje avläsningstillfälle fram till slakt vilket förutom säkrad identitet även ger ett flertal logistiska fördelar vid hanteringen. Information relaterad till enskilt djur kommuniceras trådlöst i realtid och lagras i en databas. Informationen innefattar bland annat djurets identitet, viktförändring, medicinering och förflyttningar. Vid slakt kan avläsning göras både som kontrollåtgärd och för att automatiskt vidarebefordra djurets identitet in i fortsatt produktionsflöde.

2. Vid slaktning

Djur besiktigas och godkänns för slakt genom tillgång till information i databasen och avläsning av elektroniskt öronmärke. Slaktkropp förses med elektronisk märkning med djurets unika identifieringskod. Databasen uppdateras med samtlig slaktrelaterad data. Djurkroppsidentifikation kan antingen ske genom att RFID-transponder applicerade på slaktkropparna eller att RFID-transpondrar applicerade på krokar kopplas till varje djurkropps identitet. Överföring av identitet vid upphängning, omhängning och styckning från och mellan de krokar som vanligen används, sker enkelt och säkert genom att arbetet genomförs inom virtuella identitetszoner.

3. Vid styckning

Bibehållande av spårbarhet genom stycknings- och förpacknings-processen kan ske på ett antal olika sätt. Spårbarheten kan utan specifika tekniska hjälpmedel hållas genom helkroppsmetoder, det vill säga att styckningsdetaljer från varje djur hålls samman genom styckningen fram till förpackningen med hjälp av till exempel backsystem. Detta förfarande ställer speciella krav på anläggningarnas utformning och yta. Spårbarheten kan också upprätthållas på individnivå med hjälp av märkning av de individuella styckningsdetaljerna och på gruppnivå genom märkning av de behållare som används.

4. I butiken

Konsumenten får information om köttet direkt på förpackningen i butikens köttdisk. Den detaljerade informationen om köttets ursprung och väg till butiken skapar trygghet, varumärkes- och butikslojalitet hos konsumenten.

Undersökningar visar dessutom att konsumenterna tycker att kunskap om köttet är betydligt viktigare än priset. Konsumenterna är därför beredda att betala mer för kött som kvalitetssäkrats genom full spårbarhet.

Öka din produktivitet och lönsamhet! Läs om MeatTrac Breeder