Skip to main content

Styrelsen i TracTechnology AB, 556623-1030, kallar till årsstämma måndagen den 27 maj 2024, kl. 13.00.

Stämman hålls digitalt via Zoom.

Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 17 maj 2024, dels senast den 21 maj 2024 anmäla sitt deltagande via e-post till anmalan2024@tractechnology.se.

/ TracTechnology AB