För våra investerare

Här finner du aktuell och historisk finansiell information. Här kan du också ladda ner våra rapporter.

Aktieägare

TracTechnology har ca 870 aktieägare.

TracTechnology ABs aktie avnoterades från Aktietorget den 4 december 2012. Beslutet fattades på begäran av huvudägarna som ansåg att en notering av bolagets aktier ej gav en rättvisande bild av bolagets värde vilket medförde betydande nackdelar, såväl i den löpande verksamheten som vid kapitalanskaffningar. Beslutet fattades den 23 november 2012 med stöd av mer än 60 procent av rösterna.

Information rörande bolagets verksamhet kommer framöver att distribueras via bolagets hemsida www.tractechnology.se. Verksamheten i bolaget fortlöper som vanligt med skillnaden att bolaget ej längre ombesörjer en andrahandsmarknad i handel med bolagets aktier. Formellt har ingen förändring skett, bolaget är fortsatt ett publikt aktiebolag och aktierna är registrerade hos Euroclear (tidigare VPC).

Finansiell information

Nedan kan du läsa och ladda ner den senaste informationen från TracTechnology.

  Utfall av emission (2018-11-01)

  Nyemission pågår (2018-08-18)

  Pressmeddelande Kazakstan (2018-02-15)

 Emissionens avslutad (2017-08-13)

 Emissionens avslutad (2017-02-16)

 Emissionsmemorandum (2016-11-09)

 Anmälningssedel för teckning av aktier av serie B i TracTechnology (2016-11-07)

 Pressmeddelande angående emission (2016-10-26)

 TracTechnology ställer ut på Matjordens dag (2016-09-23)

 Näringsdepartementet bjuder in TracTechnology (2016-08-03)

 Avtal med Pesema AB i Danmark (2016-08-01)

 Information om investeraravdrag (2016-07-14)

 Anmälningssedel för teckning av aktier av serie B i TracTechnology (2016-07-12)

 Brev till aktieägare (2016-07-12)

 Ny VD på TracTechnology (2016-04-29)

 Utfall av TracTechnologys emission (2016-04-28)

 MeatTrac hos Skövde Slakteri (2016-03-24)

 Förlängd teckningstid i pågående företrädesemission (2016-03-16)

 Inbjudan till teckning av B-aktier i TracTechnology (2016-03-08)
 Anmälningssedel för teckning av aktier av serie B i TracTechnology AB

 Unik svensk digital metod för att spåra köttets ursprung (2016-02-26)

 Nu är det nog – Stoppa köttfusket (2016-01-26)
Pressmeddelandet ovan har gått ut till lokala och regionala tidningar (ca 1500 stycken), journalister inom djurrätt och köttindustri (ca 200 personer), bloggare inom mat (ca 200 personer), köttindustri och miljö och hållbarhet (ca 200 personer). Det har också gått ut till alla som har skrivit om köttfusk senaste tiden (ca 25 personer).

arsredovisningNedan kan du ladda ner de senaste rapporterna och årsredovisningarna från TracTechnology.

  Arsredovisning 2017 (2017-06-09)

  Årsredovisning 2016 (2017-06-09)

  Årsredovisning 2015 (2016-05-26)

  Årsredovisning 2014 (2015-06-02)

  Årsredovisning 2013 (2014-04-24)

  Årsredovisning 2012 (2013-04-25)

Nedan kan du ladda ner information beträffande årsstämmor.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRACTECHNOLOGY AB
Aktieägarna i TracTechnology AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 juni 2018 klockan 11.00 i SAS Radisson Royal Viking, Vasagatan 1, i Stockholm. Inskrivning sker från klockan 10.30.

Anmälan och registrering
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 14 juni 2018, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 14 juni 2018, kl. 16.00, antingen per e-post till info@tractechnology.se eller med post till följande adress: TracTechnology AB, Box 45063, 104 30 Stockholm. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella ombud eller biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering skall vara införd i aktieboken torsdagen den 14 juni 2018. Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära sådan registrering hos förvaltaren.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman. Fullmaktsformulär finns att ladda ned från bolagets hemsida www.tractechnology.se. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skall vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast fredagen den 15 juni 2018.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två personer att justera protokollet
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 12. Fastställande av antal styrelseledamöter
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Förslag till beslut om valberedning
 15. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
 16. Stämmans avslutande

Punkten 15
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av nya aktier innebärande att sammanlagt högst 20 000 000 nya aktier av serie B kan komma att utges, d.v.s. en ökning av aktiekapitalet med högst 700 000 kronor.

Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Det skall innefatta rätt för styrelsen att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om betalning med apportegendom eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra och säkerställa fortsatt drift av bolaget och dess verksamhet. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt.

Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer att uppgå till cirka 16,1 procent av kapitalet och cirka 15,1 procent av rösterna.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 104 447 669 aktier, varav 855 880 aktier av serie A och 103 591 789 aktier av serie B. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst. Det finns följaktligen totalt 112 150 589 röster i bolaget.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisning med revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut enligt punkten 15 samt övriga stämmohandlingar kommer att senast tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida www.tractechnology.se.

Stockholm i maj 2018
TracTechnology AB (publ)
Styrelsen

  Kallelse till Årsstämma 2017  (2017-05-11)

  Kommuniké från årsstämma 2016 i TracTechnology AB  (2016-06-20)

  Namnförslag från Valberedningen inför Årsstämma 2016 (2016-06-13)

  Förslag från Valberedningen inför Årsstämma 2016 (2016-05-26)

  Kallelse till årsstämma 2016 (2016-05-13)

  Kommuniké årsstämma 2015 (2015-06-17)

  Kallelse till årsstämma 2015 (2015-05-19)

  Kommuniké årsstämma 2014 (2014-06-05)

 Fullmaktsformulär årsstämma 2014 (2014-04-17)

 Kallelse till årsstämma i TracTechnology AB (2014-04-17)

 Valberedning inför årsstämman 2014 i TracTechnology AB (2014-02-13)

 VD presentation årsstämma 2013 (2013-05-24)

 Kommuniké årsstämma 2013 (2013-05-24)

finans_5Här kan du läsa eller ladda ner TracTechnologys bolagsordning.

 Bolagsordning (2016-06-21)

Ta del av våra senaste nyheter

Det händer mycket på TracTechnology. Ta del av senaste nytt genom att klicka på nyheterna nedan,
eller besök vår nyhetssida där vi har samlat de senaste nyheterna. Klicka här.

TracTechnology erbjuder moderna lösningar i tiden

TracTechnology kombinerar affärskunnande med spjutspetskompetens inom RFID-teknik.
Vi levererar lösningar med syfte att effektivisera våra kunders verksamhet. Lås mer om bolaget genom att klicka till höger.