För våra investerare

Här finner du aktuell och historisk finansiell information. Här kan du också ladda ner våra rapporter.

Aktieägare

TracTechnology har ca 870 aktieägare.

TracTechnology ABs aktie avnoterades från Aktietorget den 4 december 2012. Beslutet fattades på begäran av huvudägarna som ansåg att en notering av bolagets aktier ej gav en rättvisande bild av bolagets värde vilket medförde betydande nackdelar, såväl i den löpande verksamheten som vid kapitalanskaffningar. Beslutet fattades den 23 november 2012 med stöd av mer än 60 procent av rösterna.

Information rörande bolagets verksamhet kommer framöver att distribueras via bolagets hemsida www.tractechnology.se. Verksamheten i bolaget fortlöper som vanligt med skillnaden att bolaget ej längre ombesörjer en andrahandsmarknad i handel med bolagets aktier. Formellt har ingen förändring skett, bolaget är fortsatt ett publikt aktiebolag och aktierna är registrerade hos Euroclear (tidigare VPC).

Finansiell information

Nedan kan du läsa och ladda ner den senaste informationen från TracTechnology.

  Minskning av aktiekapital (2020-05-13)

  Kallelse till årsstämma den 2 juni 2020 (2020-04-29)

  Fullmaktsformulär för årsstämma (2020-04-29)

  Kallelse till Årsstämma den 25 Juni (2019-06-25)

  Utfall av emission (2018-11-01)

  Nyemission pågår (2018-08-18)

  Pressmeddelande Kazakstan (2018-02-15)

 Emissionens avslutad (2017-08-13)

 Emissionens avslutad (2017-02-16)

 Emissionsmemorandum (2016-11-09)

 Anmälningssedel för teckning av aktier av serie B i TracTechnology (2016-11-07)

 Pressmeddelande angående emission (2016-10-26)

 TracTechnology ställer ut på Matjordens dag (2016-09-23)

 Näringsdepartementet bjuder in TracTechnology (2016-08-03)

 Avtal med Pesema AB i Danmark (2016-08-01)

 Information om investeraravdrag (2016-07-14)

 Anmälningssedel för teckning av aktier av serie B i TracTechnology (2016-07-12)

 Brev till aktieägare (2016-07-12)

 Ny VD på TracTechnology (2016-04-29)

 Utfall av TracTechnologys emission (2016-04-28)

 MeatTrac hos Skövde Slakteri (2016-03-24)

 Förlängd teckningstid i pågående företrädesemission (2016-03-16)

 Inbjudan till teckning av B-aktier i TracTechnology (2016-03-08)
 Anmälningssedel för teckning av aktier av serie B i TracTechnology AB

 Unik svensk digital metod för att spåra köttets ursprung (2016-02-26)

 Nu är det nog – Stoppa köttfusket (2016-01-26)
Pressmeddelandet ovan har gått ut till lokala och regionala tidningar (ca 1500 stycken), journalister inom djurrätt och köttindustri (ca 200 personer), bloggare inom mat (ca 200 personer), köttindustri och miljö och hållbarhet (ca 200 personer). Det har också gått ut till alla som har skrivit om köttfusk senaste tiden (ca 25 personer).

arsredovisningNedan kan du ladda ner de senaste rapporterna och årsredovisningarna från TracTechnology.

  Årsredovisning 2019 (2020-05-27)

  Årsredovisning 2018 (2019-06-17)

  Arsredovisning 2017 (2018-06-09)

  Årsredovisning 2016 (2017-06-09)

  Årsredovisning 2015 (2016-05-26)

  Årsredovisning 2014 (2015-06-02)

  Årsredovisning 2013 (2014-04-24)

  Årsredovisning 2012 (2013-04-25)

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i TracTechnology AB (publ), org. nr 556623-1030, onsdagen den 25 juni 2019 kl 12.00
på Hotel Radisson Blue Royal Viking i Stockholm

1. Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Bengt Svenson hälsade aktieägarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman
Stämman valde Per Rinder till ordförande vid stämman. Per Rinder informerade om att han vidtalat Bo Oskarsson att föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ordföranden genomgick lista över till stämman anmälda aktieägare och konstaterade efter upprop att tretton aktieägare var närvarande representerande 47.132.100 aktier serie B, enligt vad som framgår av Bilaga 1. Stämman fastställde röstlängd för stämman enligt Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning
Stämman beslutade godkänna utsänd dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän
Stämman beslutade att protokollet skall justeras av ordföranden och en justeringsman.
Till justeringsman utsåg stämman Ove Söderlund.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Bengt Svenson informerade om att kallelse skett enligt reglerna i Bolagsordningen genom annonser i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.
Stämman beslutade att den blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2018
Stämman beslutade att årsredovisningen blivit framlagd i behörig ordning. Stämmans ordförande föredrog utlåtande från bolagets revisor. Stämman beslutade att revisionsberättelsen blivit framlagts i behörig ordning.
Frågor beträffande årsredovisningen besvarades av Bengt Svenson.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat-och balansräkningarna.

9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade att bolagets ansamlade förlust skall överföras i ny räkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med 25.000 kronor vardera, dock att styrelsens ordförande erhåller ett arvode om två inkomstbasbelopp.
Till revisorn skall arvode utgå enligt räkning.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
Stämman beslutade att styrelsen för tiden fram till nästa års stämma skall bestå av fyra ledamöter och noll suppleanter.

13. Val av styrelseledamöter
Valberedningen föreslog omval av Bengt Svenson, ordförande, och Ove Brax samt nyval av Bo Oskarsson och Fredrik Abrahamsson.
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

14. Beslut om valberedning
Stämman beslutade att till valberedning utse Bengt Svenson, Britmari Brax och Gerhard Hubner.

15. Minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att nedsätta aktiekapitalet till 1.750.000 kronor för omedelbar täckning av förlust enligt fastställd balansräkning. Nedsättningen skall genomföras genom minskning av aktiernas nominella belopp.
Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

16. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av sammanlagt högst 20.000.000 nya aktier av Serie B. Bemyndigandet skall kunna nyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och innefatta rätt för styrelsen att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om betalning med apportegendom eller genom kvittning.
Stämman beslutade samtidigt att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma nyttja återstående utrymme för emissioner beslutat vid årsstämman 2018.
Det antecknades att besluten biträtts av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

17. Stämman avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:
Bo Oskarsson

Justeras:
Per Rinder
Ove Söderlund

Nedan kan du ladda ner information beträffande årsstämmor.

  Kallelse till Årsstämma den 25 Juni (2019-06-25)

  Kallelse till Årsstämma 2018 (2018-06-20)

  Kallelse till Årsstämma 2017  (2017-05-11)

  Kommuniké från årsstämma 2016 i TracTechnology AB  (2016-06-20)

  Namnförslag från Valberedningen inför Årsstämma 2016 (2016-06-13)

  Förslag från Valberedningen inför Årsstämma 2016 (2016-05-26)

  Kallelse till årsstämma 2016 (2016-05-13)

  Kommuniké årsstämma 2015 (2015-06-17)

  Kallelse till årsstämma 2015 (2015-05-19)

  Kommuniké årsstämma 2014 (2014-06-05)

 Fullmaktsformulär årsstämma 2014 (2014-04-17)

 Kallelse till årsstämma i TracTechnology AB (2014-04-17)

 Valberedning inför årsstämman 2014 i TracTechnology AB (2014-02-13)

 VD presentation årsstämma 2013 (2013-05-24)

 Kommuniké årsstämma 2013 (2013-05-24)

finans_5Här kan du läsa eller ladda ner TracTechnologys bolagsordning.

 Bolagsordning (2016-06-21)

Ta del av våra senaste nyheter

Det händer mycket på TracTechnology. Ta del av senaste nytt genom att klicka på nyheterna nedan,
eller besök vår nyhetssida där vi har samlat de senaste nyheterna. Klicka här.

TracTechnology erbjuder moderna lösningar i tiden

TracTechnology kombinerar affärskunnande med spjutspetskompetens inom RFID-teknik.
Vi levererar lösningar med syfte att effektivisera våra kunders verksamhet. Lås mer om bolaget genom att klicka till höger.