Skip to main content

Aktieägarna i TracTechnology AB, 556623-1030  kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2022.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post eller genom e-post före stämman.

Information om årsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 9 juni 2022. TracTechnology inbjuder till ett digitalt möte på stämmodagen kl 15.00 för att presentera utfallet och i övrigt presentera bolagets framtidsplaner. Tillfälle för frågor ges.